Nghị định số 118/2017/NĐ-CP

Gốc
Nghị định số 118/2017/NĐ-CP

Nghị định số 118/2017/NĐ-CP - Ảnh 1

Nghị định số 118/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 10 năm 2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới