Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Bộ trưởng Bộ Tài chính vùa ký ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về những...

12 liên quan

Năm 2020, khơi thông các 'điểm nghẽn'

Năm 2020, khơi thông các 'điểm nghẽn'

Ngày 9-1, Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành để triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP...

12 liên quan

Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2020: Lan tỏa tinh thần trách nhiệm

Nhận định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế...

12 liên quan

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01, 02: Kim chỉ nam cho công tác chỉ đạo, điều hành

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát...

12 liên quan

Sức bật đầu năm

12 liên quan

Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày đầu tiên của năm mới 1-1-2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu...

12 liên quan

Năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức, 2,5% biên chế viên chức

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP (ngày 1/1/2020) của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát...

12 liên quan

Chính phủ đưa ra 6 trọng tâm, 10 nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh...

12 liên quan

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày đầu tiên của năm mới (1-1), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực...

12 liên quan

Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020

Ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2020), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ...

12 liên quan