Kỳ 3: Băng lên phía trước tạo đột phá

Kỳ 3: Băng lên phía trước tạo đột phá

Liên kết vùng cần một thể chế đủ mạnh kèm theo một cơ chế điều phối, liên kết hiệu quả

Liên kết vùng cần một thể chế đủ mạnh kèm theo một cơ chế điều phối, liên kết hiệu quả

Cần một Nghị quyết mới cho vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Cần một Nghị quyết mới cho vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Định hướng chính sách mới phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Định hướng chính sách mới phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Đề xuất cơ chế để phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Đề xuất cơ chế để phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ: Liên kết cùng phát triển

Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ: Liên kết cùng phát triển

Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ phát triển dưới mức trung bình cả nước

Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ phát triển dưới mức trung bình cả nước

Định hướng phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Định hướng phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Đề xuất các chủ trương, chính sách mới phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

Đề xuất các chủ trương, chính sách mới phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

Hội thảo Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội thảo Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ

Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ

Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên Hải phía Đông ĐBSCL

Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên Hải phía Đông ĐBSCL

Liên kết phát triển tiểu vùng Duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long

Liên kết phát triển tiểu vùng Duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long

Thương hiệu 'Thành phố đáng sống' của Đà Nẵng là tài sản quý giá

Thương hiệu 'Thành phố đáng sống' của Đà Nẵng là tài sản quý giá

'Các hoạt động liên kết vùng vẫn chưa hiệu quả'

'Các hoạt động liên kết vùng vẫn chưa hiệu quả'

Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ

Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ

Tọa đàm 'Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh mới'

Tọa đàm 'Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh mới'

Tăng cường liên kết, thúc đẩy phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ

Tăng cường liên kết, thúc đẩy phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ