NGHỊ QUYẾT Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13;

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký;

Căn cứ Công văn số 4645-CV/VPTW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến đồng ý của Ban Bí thư về nhân sự;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 671/TTr-BCTĐB ngày 09 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Hoàng Văn Chương được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Hoàng Văn Chương và các cơ quan hữu quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/nghi-quyet-ve-viec-bo-nhiem-nhan-su-giu-chuc-vu-tro-ly-uy-vien-bo-chinh-tri-pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-i300889/