Nghiên cứu khoảng cách tà vẹt tại vị trí mối nối cho đường sắt Việt Nam bằng mô hình động lực học

Gốc
Động lực học tương tác giữa đầu máy toa xe và đường ray là vấn đề rất phức tạp, chịu ảnh hưởng của rất nhiều tham số như: Đầu máy toa xe, loại ray, mật độ tà vẹt, khoảng cách tà vẹt tại vị trí mối nối, lớp đá ba-lát, vận tốc… và đây là vấn đề mới đối với ngành Đường sắt Việt Nam