Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác PlauMaiEco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho xe tải Thaco K165 chạy dầu DO

Gốc
Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu sử dụng chất xúc tác nhiên liệu thanh gốm PlauMaiEco trên xe tải Thaco K165 sử dụng dầu DO

ThS. NGÔ QUANG DỰ;

NGUYỄN TUẤN KIỆT;

ThS. NGUYỄN TUẤN THÀNH

Trường Đại học Giao thông vận tải

ThS. HOÀNG MINH TRANG

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới

SHIN, EON JANG

Công ty PLauMaiEco, Hàn Quốc

Ngô Quang Dự, Nguyễn Tuấn Kiệt, Hoàng Minh Trang, Nguyễn Tuấn Thành

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-ung-dung-chat-xuc-tac-plaumaieco-de-tiet-kiem-nhien-lieu-va-giam-o-nhiem-moi-truong-cho-xe-tai-thaco-k165-chay-dau-do-d 81186.html