Mới đây, trong chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo mọi công chức, viên chức đều phải được cung cấp địa chỉ e-mail có đuôi “.gov.vn”. Đây quả là một việc cần thiết.