Hỏi:

small_4921.jpg Tôi đang làm việc ở một công ty trách nhiệm hữu hạn. Khi giao kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp bạn, tôi thấy các hợp đồng kinh tế có cái thì giám đốc ký, tổng giám đốc ký, có cái thì chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị ký. Tôi xin hỏi theo quy định của pháp luật hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp thì ai ký? Hỏi: Tôi đang làm việc ở một công ty trách nhiệm hữu hạn. Khi giao kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệpbạn, tôi thấy các hợp đồng kinh tế có cái thì giám đốc ký, tổng giám đốc ký, có cái thì chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị ký. Tôi xin hỏi theo quy định của pháp luật hợp đồng kinh tế của doanh nghiệpthì ai ký? Trả lời: Theo Luật Doanh nghiệp2005 quy định các loại hình doanh nghiệpnhư sau: - Công ty trách nhiệm hữu hạn (có hai loại: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên). - Công ty cổ phần - Công ty hợp danh - Doanh nghiệptư nhân * Về tổ chức bộ máy quản lý công ty thì tùy theo loại hình doanh nghiệpmà có tổ chức thích hợp. Như công ty cổ phần thì có: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (hoặc tổng giám đốc) và ban kiểm soát. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Công ty hợp danh thì có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc... Theo quy định thì người đại diện theo pháp luật của công ty là người có thẩm quyền ký kết các hợp đồng kinh doanh thương mại, còn ai là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệpthì do điều lệ của doanh nghiệpquy định (có thể là chủ tịch hồi đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc Tổng giám đốc đối với công ty cổ phần; còn đối với công ty TNHH thì chủ tịch hội đồng thành viên hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty). Thực tế chị nêu là đúng, bởi lẽ tùy theo điều lệ công ty và loại hình công ty thì người đại diện theo pháp luật của mỗi loại hình doanh nghiệpcó khác nhau, vấn đề ở chỗ là họ ký có đúng thẩm quyền hay không? (Theo các Điều 47 - 49 - 55 - 96 - 108 - 111 - 116 - 135 - Luật Doanh nghiệp).