Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Gốc
Mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Ngày 9/9, Thủ tướntướng ký quyết định 27/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Đối tượng được vay là người lao động có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu làm việc ở nước ngoài và đã được nước ngoài chấp nhận.

Đặc biệt, người lao động phải ký hợp đồng đưa đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định này, người lao động được vay tối đa 100% chi phí nêu trong hợp đồng mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc trong hợp đồng.

Trong đó, người dân tộc thiểu số và hộ nghèo được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo. Còn người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn.

Người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và thường trú tại huyện nghèo được hỗ trợ vay 100% chi phí trong hợp đồng đưa đi lao động nước ngoài với lãi suất ưu đãi. Ảnh minh họa.

Quyết định cũng quy định việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt vốn vay. Theo đó, người lao động lập hồ sơ vay vốn gửi trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đến Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, nơi có hộ khẩu thường trú.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

Người lao động đã vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 71/2009 trước ngày 25/10, đang trong thời hạn vay thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng vay vốn đã ký kết.

Trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài trước ngày 25/10 nhưng chưa vay vốn, người lao động được thực hiện cho vay theo quy định tại quyết định này.

Lan Anh