Hỏi:

small_6934.jpg Khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 109/2007/NĐ-CP thì người lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thỏa thuận với chủ sử dụng lao động có được mua cổ phần với giá ưu đãi không? (Hà Ngọc Thanh, Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.)