Hiện nay ở Mỹ vẫn có tới 37% dân số đọc hơn 10 cuốn sách trong một năm. Chỉ có khoảng 9% dân số Mỹ là không hề đụng tới sách. 23% mỗi năm đọc từ 1 tới 3 cuốn sách. 19% đọc từ 4 tới 6 cuốn sách mỗi năm. 13% đọc mỗi năm từ 7 tới 10 cuốn sách.