Một cuộc điều tra gần đây cho thấy 2/5 người dùng di động tại Mỹ, tức là khoảng 60 triệu người sẽ xem xét lại mức chi tiêu cho di động do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu.