Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người Việt từng dành hơn 85% thu nhập cho chi tiêu, tỷ lệ này thay đổi ra sao trong những năm gần đây?

Theo Báo cáo Khảo sát mức sống dân cư các năm của Tổng cục Thống kê, năm 2010, thu nhập bình quân của người Việt Nam đạt khoảng 1,387 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, tổng chi tiêu bình quân của người Việt Nam khoảng 1,211 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, người Việt đã dành khoảng 87% thu nhập cho chi tiêu.

Tính chung cả nước, chi tiêu bình quân năm 2010 đạt 1,211 triệu đồng/người/tháng, tăng 52,8% so với năm 2008. Trong đó, chi tiêu cho đời sống chiếm 94,05% trong tổng chi tiêu, còn lại là chi tiêu cho các hoạt động khác.

Đến năm 2020, tổng chi tiêu bình quân của người Việt Nam là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018. Năm 2020 là một năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, chi tiêu bình quân tăng chậm hơn so với thời kỳ trước (chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với 2016).

Cùng với đó, chi tiêu cho đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân. Năm 2020, chi cho đời sống bình quân là 2,7 triệu đồng/người/tháng, chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu. Trong đó, chi cho ăn uống bình quân khoảng 1,35 triệu đồng/người/tháng và không phải ăn uống là khoảng 1,37 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân và chi tiêu bình quân của Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Thu nhập bình quân và chi tiêu bình quân của Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong giai đoạn 2010-2020, tổng chi tiêu bình quân của người Việt tăng từ 1,211 triệu đồng/người/tháng lên đến 2,890 triệu đồng/người/tháng. Nhu vậy, tổng chi tiêu đã tăng hơn 2,4 lần sau 10 năm.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân của người Việt cũng tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đạt khoảng 1,387 triệu đồng/người/tháng thì đến năm 2020 đã tăng lên 4,25 triệu đồng/người/tháng. Sau 10 năm, thu nhập bình quân đã tăng hơn 3 lần.

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,4%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,5%.

Cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việc làm.

Giai đoạn 2010-2018, thu nhập bình quân luôn có mức tăng lớn hơn chi tiêu bình quân. Tuy nhiên, đến năm 2020, thu nhập bình quân có mức tăng thấp hơn chi tiêu bình quân.

Cụ thể, năm 2020, thu nhập tăng 9,7% và chi tiêu tăng 13,6% so với năm 2018, mức tăng này thấp hơn giai đoạn trước (thu nhập bình quân năm 2018 tăng 25% so với 2016 và chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 17,9% so với năm 2016).

Xét về tỷ trọng chi tiêu trong thu nhập, Trong giai đoạn 2010-2020, tỷ trọng chi tiêu trong thu nhập có xu hướng giảm dần

Tỷ lệ chi tiêu trong thu nhập của Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Tỷ lệ chi tiêu trong thu nhập của Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Năm 2010, người Việt Nam dành khoảng 87,31% tổng thu nhập cho chi tiêu. Đến năm 2020, tổng chi tiêu so với thu nhập đạt khoảng 68%. Theo đó, tỷ trọng chi tiêu trong thu nhập đã giảm đi 1,28 lần sau 10 năm.

Minh Tiến