Thạc sĩ Hoàng Văn Sâm, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Hà Lan, lại vừa phát hiện thêm 3 loài thực vật mới bổ sung vào danh mục thực vật của Việt Nam.