24H.COM.VN - Peter Sandman, nhà nghiên cứu người Mỹ nổi tiếng thế giới về thông tin nguy cơ (risk communication), đã định nghĩa nguy cơ bằng một công thức đơn giản: Nguy cơ = Nguy hiểm + Giận dữ.