Mỗi ngày có đến cả trăm chiếc thuyền nhỏ hoạt động...Chi tiết...