Sau bộ Hoài Nam Tử dịch và chú giải với gần 1.500 trang khổ A4, nhà Hán học này bắt tay làm ngay bộ Từ điển Đường thi với dự kiến là 3.000 trang...