TTO - Gần 10 giờ đêm. Cuối cùng con đã ngủ sau khi mẹ hò, hát ru gần hết… vốn liếng âm nhạc. À ơi, mẹ già như chuối Ba Hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. À ơi, ru con con ngủ cho vùi, để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu…