Qua theo dõi Báo Lao Động số 222/2008, thứ 6 ngày 26.9.2008 về Dự thảo Điều lệ CĐVN khóa X: Về bố cục, các chương, điều cán bộ công đoàn và đoàn viên CĐ ở các cơ sở, các huyện, thành phố, ngành đều nhất trí.