24H.COM.VN - Nhận lời chụp hình cho tạp chí W nhưng điều kiện gia đình Brangelina đặt ra là đích thân trụ cột gia đình - Brad Pitt - sẽ bấm máy ghi hình.