Nhiều hoạt động nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Gốc
Ngày 16/11, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong tỉnh với sự có mặt của 125 đại biểu người dân tộc thiểu số. Hội nghị thảo luận nhiều lĩnh vực như: Chính sách cấp đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ giá, hỗ trợ vay vốn; thực hiện công tác kết nghĩa giữa các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị gắn với xây dựng thôn, buôn vững mạnh, chính sách hỗ trợ học sinh - sinh viên.

-

Tại An Giang, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, họp mặt và ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các cấp mặt trận ở An Giang đề ra những việc làm cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng, Nhà nước xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, góp phần giải quyết những khó khăn, thách thức đặt ra trong đời sống xã hội.

Nhóm PV

Tin nóng

Tin mới