(Xây dựng) - Ngày 5/3/2014, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác nữ công năm 2014. Đến dự có Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Văn Bình, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công và đại diện các Công đoàn vị trực thuộc.

Năm 2013, là năm có nhiều sự kiện quan trọng( năm đầu tiên thực hiện Bộ Luật Lao động mới, Luật Công đoàn có hiệu lực, Hoạt động nữ công trong các cấp tiếp tục được triển khai Chiến lược Quốc gia về bình đăng giới và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng và CĐXDVN về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015).

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của các doanh nghiệp và người lao động tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, hoạt động của CĐXDVN đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Số lao động nữ trong ngành chiếm 17,5% tổng số lao động nữ, riêng các đơn vị thuộc ngành Xây dựng địa phương chiếm 32,8% số lao động.

Nhờ công tác tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ được đẩy mạnh. CĐXDVN ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về công tác ATVSLĐ, BHLĐ, ATGT, công tác phòng chống, TNXH, HIV/AIDS và pháp luật lao động đến CNVCLĐ; Các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh,

Tiếp tục thực hiện chỉ thị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” và các phong trào thi đua. Đã có hàng trăm chị đã danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Công đoàn các cấp đã vận động CNVCLĐ hưởng ứng phong trào “Tự học, tự rèn”, phong trào “Nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc”, phong trào “Lao động giỏi” đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng tham quản lý và kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, góp phần chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ.

Năm 2014, CĐXDVN sẽ tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động xã hội; xây dựng và phát triển các loại quỹ tình thương, tình nghĩa, các hoạt động xã hội...

Tích cực đề xuất, tham gia sửa đổi chính sách, pháp luật có liên quan tới lao động nữ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và năng lực đội ngũ CNVCLĐ, trọng tâm là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động năm 2012, vận động CNVCLĐ tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Tiếp tục phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng công tác vận động nữ CNVCLĐ.

Tại hội nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐXDVN đã tặng Bằng khen cho các Tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2013.

Lê Mỹ