NHIỀU NGƯỜI DÂN MONG CÓ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Gốc
Bảo hiểm nông nghiệp được coi là 'tấm lá chắn' giúp cho người nông dân tránh khỏi rủi ro, biến động trong sản xuất, kinh doanh, được nhiều người dân, doanh nghiệp ủng hộ. Tuy nhiên, sau nhiều năm thí điểm, dự án này vẫn gần như 'nằm im', thay vì được mở rộng trên cả nước như kỳ vọng.