Ngày 15-6, tại UBND tỉnh Bình Phước, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc công bố kết quả thanh tra về các sai phạm trong chính sach hỗ trợ di dân định canh định cư (ĐCĐC) tại tỉnh Bình Phước.

Đoàn Thanh tra cho biết, đến nay chỉ có hai trong số tám dự án triển khai xây dựng nhà ở và giao đất sản xuất cho các hộ đồng bào; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các huyện tại tỉnh Bình Phước trong tổ chức thực hiện quản lý nguồn vốn của chính sách ĐCĐC chưa tốt; chưa phân bổ kịp thời và chưa thực hiện chuyển nguồn vốn để thực hiện dự án theo quy định; dự án thôn 8, xã Đồng Nai và thôn 12, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, sử dụng 1.126,9 triệu đồng nguồn vốn đầu tư của Trung ương hỗ trợ chính sách ĐCĐC không đúng quy định. Huyện Đồng Phú chưa phân bổ, giải ngân hết nguồn kinh phí thực hiện chính sách ĐCĐC, tồn 142,413 triệu đồng chưa phân bổ; 260,8 triệu đồng chưa sử dụng và chưa làm thủ tục chuyển nguồn kinh phí còn dư năm 2011 là 651,8 triệu đồng theo quy định. Công tác lập hồ sơ, quản lý chi phí đầu tư, xây dựng và hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng tại hai huyện Lộc Ninh và Đồng Phú chưa thực hiện đúng các trình tự quy định; đơn vị thiết kế dự toán tính sai các định mức chi phí, quản lý đầu tư, không bố trí kinh phí giám sát cộng đồng, sử dụng nguồn vốn của chính sách ĐCĐC để sửa chữa đường đi vào vùng dự án là chưa phù hợp; phần lớn các căn nhà ĐCĐC diện tích nhỏ, chưa trát tường, chất lượng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, do đó, số hộ gia đình chuyển về ở tại khu ĐCĐC còn ít...

Đoàn Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Bình Phước tổ chức kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên và có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, kiến nghị các bộ liên quan tham mưu cho Chính phủ nâng mức hỗ trợ làm nhà ở và mắc điện sinh hoạt, nước sạch... lên mức 40 triệu đồng (gồm 30 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở; 10 triệu đồng để thực hiện các nội dung hỗ trợ khác) để các hộ ĐCĐC sớm ổn định cuộc sống.

PV