Nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức tại Bạc Liêu

Gốc
Ngày 8-7, Thanh tra Bộ Nội vụ thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Theo kết luận thanh tra, năm 2014 và 2015, UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện việc phân bổ biên chế công chức vượt quá số lượng được giao là không đúng quy định.

Đặc biệt, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Bạc Liêu đã xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 3 trường hợp, trong đó 1 trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, 1 trường hợp có bằng thạc sỹ đào tạo ở nước ngoài không xếp loại nhưng UBND tỉnh Bạc Liêu không báo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp cho Bộ Nội vụ xem xét, quyết định, 1 trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là không đúng quy định tại thông tư số 13/2010/TT-BNV; không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và không tiến hành kiểm tra sát hạch đối với 3 trường hợp tuyển dụng đặc biệt theo quy định của Bộ Nội vụ.

Không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng đối với 2 trường hợp và không có văn bản báo cáo kết quả tuyển dụng gửi Bộ Nội vụ đối với 1 trường hợp là không đúng quy định của thông tư số 13/2010/TT-BNV và thông tư 05/2012/TT-BNV, không ban hành quyết định phân công công tác đối với 2 trường hợp là không đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Về việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tính đến ngày 31-12-2015, có 270 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có 6 viên chức được điều động và ký kết hợp đồng, một số lao động hợp đồng được hưởng phụ cấp công vụ, được đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ dành cho công chức là không phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

Với những sai phạm, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu một số biện pháp xử lý.

Kiểm điểm nghiêm khắc và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý; rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại nêu trên.

Hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật đối với 1 trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục tuyển dụng không qua thi đối với 2 trường hợp.

Chấm dứt việc sử dụng biên chế sự nghiệp làm việc tại cơ quan hành chính và việc sử dụng lao động hợp đồng 68, hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh Tàu

Tin nóng

Tin mới