Chiều 21.10, bộ Giáo dục và đào tạo công bố kết quả kiểm tra đầu năm tại 11 trường đại học. Theo báo cáo của đoàn thanh tra, 8/15 trường đại học mới được thành lập trong 2 năm 2006 và 2007 vẫn đang phải thuê địa điểm học. Trường đại học quốc tế Hồng Bàng chưa công khai mức thu học phí và các khoản đóng góp trên website của trường, chưa xây dựng cụ thể danh mục đầu tư từ nguồn tăng học phí.

Về việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2009 – 2010, phần lớn các trường được kiểm tra không tuyển đủ 100% chỉ tiêu ở bậc đại học nhưng lại tuyển vượt chỉ tiêu ở bậc cao đẳng. Như trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh vượt 15%, đại học Hồng Đức vượt 11,94%, đại học Hồng Bàng vượt 10%... Anh Kiệt