Kinh tế trên địa bàn TP từng bước phát triển theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và bảo đảm tính bền vững. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng trưởng khá và liên tục; năm sau cao hơn năm trước trong suốt 8 năm (từ năm 2000 đến cuối năm 2007). Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, nhưng năm 2008, kinh tế TP vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá