Ngày 3/2/1930, cách đây đúng 86 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gánh trên vai sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930.

Hội nghị đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Ngày 3/2/1930, cách đây đúng 86 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gánh trên vai sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: Lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình.

Nhin lai 86 nam hinh thanh va phat trien cua Dang Cong san Viet Nam - Anh 1

Khắp các tuyến phố Hà Nội treo Cờ Tổ quốc kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Kiến Thức

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dân tộc ta, nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến vệ quốc trường kỳ chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ (1954 - 1975) đã đưa dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới.

Năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất, bước sang trang sử mới, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986). 30 năm đổi mới (1986-2016) là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của dân tộc, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Nhin lai 86 nam hinh thanh va phat trien cua Dang Cong san Viet Nam - Anh 2

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành sức mạnh, niềm tin , niềm hy vọng của các thế hệ. Ảnh minh họa

Việt Nam đã nhanh chóng vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, vững bước trên con đường hội nhập quốc tế . Một cuộc kiến tạo mới đã và đang tiếp tục mở ra với nhiều vận hội và thách thức. Những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế... đã khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo trong đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước sinh nhật lần thứ 86, Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. 86 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã nhận lấy sứ mệnh lịch sử, cầm lái con thuyền Cách mạng Việt Nam vượt qua bao gian nan, thử thách; tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành sức mạnh, niềm tin, niềm hy vọng của các thế hệ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng phát triển toàn diện, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hòa Lê (T/h)