Ngày 20/1, tỷ phú bất động sản Mỹ sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ và chính thức trở thành Tổng thống đời thứ 25 của Mỹ.

Cho đến thời điểm này nước Mỹ đã trải qua 44 đời tổng thống khác nhau và có 43 người đảm đương chức vụ này do Grover Cleveland là Tổng thống Mỹ duy nhất phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tục vào đời thứ 22 và 24.

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 1

1 - George Washington

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 2

2 - John Adams

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 3

3 - Thomas Jefferson

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 4

4 - James Madison

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 5

5 - James Monroe

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 6

6 - John Quincy Adams

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 7

7 - Andrew Jackson

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 8

8 - Martin Van Buren

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 9

9 - William Henry Harrison

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 10

10 - John Tyler

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 11

11 - James K. Polk

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 12

12 - Zachary Taylor

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 13

13 - Millard Fillmore

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 14

14 - Franklin Pierce

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 15

15 - James Buchanan

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 16

16 - Abraham Lincoln

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 17

17 - Andrew Johnson

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 18

18 - Ulysses S. Grant

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 19

19 - Rutherford B. Hayes

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 20

20 - James Garfield

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 21

21 - Chester A. Arthur

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 22

22 - Grover Cleveland

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 23

23 - Benjamin Harrison

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 24

24 - Grover Cleveland

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 25

25 - William McKinley

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 26

26 - Theodore Roosevelt

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 27

27 - William Howard Taft

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 28

28 - Woodrow Wilson

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 29

29 - Warren G. Harding

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 30

30 - Calvin Coolidge

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 31

31 - Herbert Hoover

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 32

32 - Franklin D. Roosevelt

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 33

34 - Harry S. Truman

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 34

35 - John F. Kennedy

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 35

36 - Lyndon B. Johnson

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 36

37 - Lyndon B. Johnson

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 37

38 - Lyndon B. Johnson

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 38

39 - James Carter

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 39

40 - Ronald Reagan

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 40

41 - George H. W. Bush

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 41

42 - William J. Clinton

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 42

43 - George W. Bush

Nhin lai chan dung 44 doi Tong thong My - Anh 43

44 - Barack Obama

Nguồn ảnh: Nhà Trắng

Nguyên Vỹ