(Toquoc)-Lần tiên Hội Nhạc sỹ-Hội Nghệ sỹ múa bắt tay nhau cùng làm một chương trình nghệ thuật đặc biệt