(HNM) - Như một cơ duyên, người viết được tiếp cận tư liệu về vị Chủ tịch đầu tiên của TP Hà Nội đúng vào ngày giỗ lần thứ 17 của ông (2/10/1988-2/10/2005).