Đặc biệt, Chính phủ sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp để chậm tiến độ dự án. Mục tiêu số 1 trong mùa khô vẫn là ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu điện, nhất là điện cho sản xuất và sinh hoạt thiết yếu