Nhơn Trạch sẽ hình thành 4 vùng chuyên canh cây trồng và vật nuôi chính

Gốc
Trước tình hình các khu công nghiệp và khu dân cư đô thị ngày càng phát triển, khiến cho đất sản xuất nông nghiệp và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ít đi, trong quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020, huyện Nhơn Trạch xác định có 4 vùng chuyên canh cây trồng và vật nuôi để tăng hiệu quả  thu nhập cho nông dân.

Tin nóng

Tin mới