Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những 'biệt dược' đặc trị bệnh tật phát sinh trong 'cơ thể' của Đảng

Theo Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, Kết luận 21 và Quy định 37 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII được ví như những 'biệt dược' giúp phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị

Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận 21 và Quy định 37 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức vào sáng 21/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”; phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có việc phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu bế mạc Hội nghị.

Vì thế, Kết luận 21 và Quy định 37 được ban hành, theo ông Lại Xuân Môn, là những “biệt dược” giúp phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Để vận dụng có hiệu quả các Kết luận, Quy định này, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác tại từng ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, sau Hội nghị, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức.

Đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, ông Lại Xuân Môn đề nghị phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng theo tinh thần Hội nghị đã đề ra./.

Thanh Hà/VOV.VN