Di động đầu tiên đến từ Motorola, nhưng smartphone thương mại sớm nhất lại của Sony Ericsson. Đây là một trong nhiều thứ đầu tiên của làng mobile.

Lê Phát - Nhật Nguyên - Ngọc Nhi