Năm 1953, 330 chiếc VeloSoleX đầu tiên của Đông Dương cập bến làm thay đổi hẳn bộ mặt của đường phố thuộc địa thời đó.