NDĐT - Chính quyền Mỹ vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về khoản tiền 700 tỷ USD được sử dụng để mua lại các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp bất động sản, các khoản nợ xấu và bất cứ tài sản tài chính nào khác mà cần phải được mua để giúp bình ổn hệ thống tài chính. Nó bao gồm cả việc mua lại toàn bộ công ty.