Những kết quả bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính ở Hải Dương

Gốc
Bộ phận một cửa liên thông ở TP Hải Dương.

Từ giữa năm 2008, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo xây dựng Đề án cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, MCLT và yêu cầu các cơ quan hành chính nghiêm túc thực hiện. Kết quả, 17 sở, ngành chọn 118 loại TTHC áp dụng giải quyết theo cơ chế một cửa và bảy loại TTHC giải quyết theo cơ chế MCLT; 12 đơn vị cấp huyện chọn sáu loại TTHC và 212 đơn vị cấp xã (80% số xã) chọn năm loại TTHC giải quyết theo cơ chế MCLT. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa, MCLT thực hiện đúng quy định, số lượng hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 94%. Cùng với thực hiện cơ chế MCLT, tỉnh đã thống kê, công bố 1.521 TTHC, trong đó Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND cấp xã gồm 197 thủ tục, Bộ TTHC áp dụng tại UBND cấp huyện gồm 248 thủ tục, Bộ TTHC chung áp dụng tại các sở, ngành thuộc UBND tỉnh 1.076 thủ tục. Đồng thời thông qua phương án đơn giản hóa 1.110 TTHC (đạt 73%) thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC. Kết quả, một số thủ tục liên quan trực tiếp đến công dân, tổ chức đã được rút ngắn thời gian, giảm thiểu giấy tờ không cần thiết và việc đi lại của công dân. So với trước, thời gian trả kết quả sao lục hồ sơ được rút từ 30 ngày xuống còn một đến hai ngày (quy định trước kia là 30 ngày làm việc); các thủ tục trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí được rút từ một tháng xuống bảy ngày làm việc; cấp phép cho lao động nước ngoài được rút từ mười ngày làm việc xuống còn một đến ba ngày.

Mô hình MCLT tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rút ngắn thời gian cấp đăng ký kinh doanh từ 45 ngày xuống còn từ sáu đến bảy ngày với tỷ lệ TTHC được đơn giản hóa tới 73%... đã giảm phiền hà, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đối tượng.

Đi đầu trong lĩnh vực cải cách TTHC, giảm thời gian, công đoạn cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch là mô hình MCLT hiện đại ở TP Hải Dương. Mô hình được đầu tư kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng cùng các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hiện đại được đưa vào hoạt động từ tháng 9-2010 đã giúp người dân tiếp cận cách làm việc mới, nhanh gọn, khoa học, hiệu quả. Với quy trình tác nghiệp khép kín và thao tác bằng phần mềm ứng dụng, kết quả giải quyết công việc được công khai minh bạch. Hiện nay, thị xã Chí Linh đã xây dựng xong và áp dụng mô hình MCLT hiện đại theo mô hình của TP Hải Dương.

Tuy vậy, công tác CCHC ở Hải Dương vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần phải tập trung tháo gỡ. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thật sự coi việc triển khai thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, MCLT là khâu đột phá trong công tác CCHC, cho nên chỉ đạo thực hiện thiếu tập trung, không kiên quyết. Một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều ngành, nhiều cấp như: thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất, thủ tục giải quyết chính sách trong công tác thương binh - liệt sĩ và người có công, thủ tục xác nhận con hộ nghèo... chưa thực hiện theo cơ chế MCLT và người dân vẫn còn phải mất nhiều thời gian đi lại. Mô hình tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa" và MCLT ở nhiều nơi chưa thống nhất, thậm chí một số đơn vị chưa thực hiện tốt việc công khai hóa các TTHC. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" ở hầu hết các đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu. Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa còn hạn chế, dẫn đến việc giải quyết TTHC ở một số đơn vị chất lượng còn thấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân ở nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu CCHC.

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Nguyễn Văn Quế khẳng định: Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song công tác CCHC ở Hải Dương những năm vừa qua đã và đang góp phần xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; phục vụ nhân dân ngày một đúng pháp luật, tốt hơn và tiết kiệm nhất. Trong kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hải Dương, Sở Nội vụ Hải Dương đã tham mưu với UBND tỉnh các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tạo ra động lực hiện đại hóa nền hành chính.

Tin nóng

Tin mới