Ninh Bình phát triển du lịch nông nghiệp

Gốc

Những năm gần đây, sản phẩm du lịch nông nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đánh dấu hướng đi mới đầy triển vọng của ngành du lịch tỉnh Ninh Bình. Việc phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp nông thôn cũng đã tạo thêm việc làm và góp phần bảo tồn cũng như quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng địa phương.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/ninh-binh-phat-trien-du-lich-nong-nghiep-208241.htm