Ninh Bình: Thường trực Tỉnh ủy có làm thay UBND tỉnh?

Gốc
Sau đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Quyết định 170-QĐ/TU ngày 29/3/2016 về “Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020)”. Tuy nhiên, Quyết định ban hành Quy chế này chỉ tồn tại được 9 tháng thì “đột nhiên” bị thay thế bằng Quyết định 468-QĐ/TU ngày 28/12/2016 có nội dung sửa đổi một phần Quy chế mà không nêu rõ lý do. Vì sao vậy?

Qua đối chiếu, Quy chế làm việc của Quyết định 170 và Quyết định 468 cơ bản là giống nhau, từ số chương, số điều và số trang. Thứ mà được thay đổi ở đây chính là “Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy” được nêu tại Điều 9 (chương IV) Quy chế. Và đi sâu hơn nữa, điểm thay đổi được nêu tại hoạt động chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Khoản 5.3 về “kinh tế - xã hội”.

Tại Quy chế làm việc của Quyết định 170, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về “các dự án thuộc nhóm B và nhóm C, các dự án thuộc sử dụng vốn Nhà nước phát sinh ngoài kế hoạch” và “các dự án doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án trong khu cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt”.

Còn vẫn mục này tại Quy chế làm việc của Quyết định 468 được sửa lại là, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về “các dự án do các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh (Kèm theo báo cáo với những nội dung cơ bản về: quy mô, nguồn vốn, phương án thiết kế, thời gian…)” - (ý 3 của mục a, Khoản 5.3).

Tiếp sau phần này, Quy chế làm việc của Quyết định 468 bổ sung nội dung (Ban Thường vụ Tỉnh ủy) cho ý kiến về việc giao đất cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (cả trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp)” - (mục b Khoản 5.3).

Vậy, ý trên và ý dưới trùng nhau (ý 3 của mục a và mục b Khoản 5.3) của Quy chế làm việc này cùng một vấn đề là xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư. Vậy tại sao quy chế lại phải tách ra thành 2 mục riêng biệt? cùng một vấn đề phải 2 lần cho ý kiến? Cái ai cũng hiểu là khi cơ quan Nhà nước cấp tỉnh đã chấp thuận đầu tư thì phải giao đất cho doanh nghiệp theo đúng quy định của luật pháp.

Việc sửa đổi Quy chế trên có tạo rào cản khi thu hút các nhà đầu tư (?), vì các nhà đầu tư vào tỉnh Ninh Binh không chỉ làm việc thông qua UBND tỉnh như trước đây theo đúng quy định phân quyền, phân cấp mà phải thông qua Tỉnh ủy Ninh Bình…

Liệu việc sửa đổi trên có trái với ý thứ nhất, phần quy định về “kinh tế - xã hội” tại điểm 2.4 Điều 2 về nhiệm vụ của tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy tại Quy định số 42-QĐ/TW ngày 3/10/2016 của Ban Bí thư TW về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy?

Điều quan trọng nữa là trong quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Ninh Bình theo Quyết định 468 đã trái với Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Cụ thể, tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 11 phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương và Khoản 2 Điều 12 phân quyền do chính quyền địa phương.

Ai cũng biết, Đảng ta lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra, giám sát chứ không làm thay chính quyền. Do đó, nếu theo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Ninh Bình thì Thường trực Tỉnh ủy địa phương này đã làm thay công việc của UBND tỉnh về quyết định đầu tư các dự án, lấy đi quyền chủ động, nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm của UBND tỉnh, cũng như tính sáng tạo, sự chủ động trong điều hành công việc, tính tự chịu trách nhiệm không chỉ của tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo và các cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại Điều 9 trong Quy định số 42-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương nói rõ: UBND tỉnh là cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh, do vậy tất cả các công việc liên quan đến kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng trên địa bàn, UBND tỉnh đều báo cáo trước Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Đối chiếu với quy định trên thì Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Thường trực Tỉnh ủy đang làm thay công việc của UBND tỉnh?

Lê Thanh

Tin nóng

Tin mới