Ninh Bình xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021- 2030

Mô hình 'Công dân học tập' nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi công dân được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mục tiêu mô hình “Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” tỉnh Ninh Bình chia thành 2 giải đoạn.

Phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh, cán bộ các đơn vị thực hiện Chương trình được học tập, quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 65% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 75% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đạt danh hiệu “Công dân học tập”;

75% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 65% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Phấn đấu đến năm 2030: Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh và cán bộ các đơn vị thực hiện Chương trình để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”;

70% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 85% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đạt danh hiệu “Công dân học tập”;

90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ninh Bình đặt ra hàng loạt giải pháp triển khai: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình; Biên soạn và in ấn tài liệu tập huấn, hướng dẫn Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Bộ tiêu chí khung và những bộ tiêu chí có chỉ số đo khác nhau cho các nhóm đối tượng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình Công dân học tập; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình Công dân học tập theo nhiệm vụ của Chương trình 677.

Triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình Công dân học tập. Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình Công dân học tập góp phần xây dựng xã hội học tập.

Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đặt ra yêu cầu: Tập trung nâng cao chất lượng mô hình công dân học tập thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện Chương trình; tăng cường năng lực kỹ thuật số cho người lao động, hình thành những “Công dân số” đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia…

Đức Trí

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ninh-binh-xay-dung-mo-hinh-cong-dan-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-post601064.html