Ninh Hòa: Tập huấn công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức

UBND thị xã Ninh Hòa vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 cho cán bộ phụ trách CCHC, công chức, viên chức tham mưu CCHC, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn các nội dung như: Tổng quan về CCHC nhà nước; cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; kỹ năng thông tin, tuyên truyền trong CCHC nhà nước.

Hồng Vân

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/chung-tay-cai-cach-hanh-chinh/202207/ninh-hoa-tap-huan-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cho-can-bo-cong-chuc-8257273/