Tính đến hết năm 2016, nợ phải trả của Vietjet Air ở mức 15.392 tỷ đồng, tăng 55,5% so với đầu năm.

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Theo đó, trong năm 2016, Vietjet đạt doanh thu 27.532 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2015 (19.845 tỷ đồng).

Giá vốn bán hàng đạt 24.032 tỷ đồng, tăng 35,5% giúp lợi nhuận gộp thu về gần 3.500 tỷ đồng, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2016 đạt gần 175 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Chi phí tài chính cũng tăng 11%, lên hơn 624 tỷ đồng. Chi phí bán hàng năm 2016 của Vietjet ở mức gần 492 tỷ đồng, tăng 54,7% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại ở mức hơn 185 tỷ đồng, giảm 8,6%.

No phai tra cua Vietjet tang vot - Anh 1

Nợ phải trả của Vietjet Air ở mức 15.392 tỷ đồng, tăng 55,5% so với đầu năm.

Kết thúc năm 2016, Vietjet ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 2.395 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2015 so với mức 1.168 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.290 tỷ đồng, tăng trưởng 95,7%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 2.292 tỷ đồng. Lãi trên cổ phiếu (EPS) đạt 8.726 đồng/cổ phiếu, tăng so với mức 5.915 đồng/cổ phiếu trong năm 2015.

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng cho thấy, tính đến hết năm 2016, nợ phải trả của Vietjet ở mức 15.392 tỷ đồng, tăng 55,5% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn ở mức 11.051 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn ở mức 6.036 tỷ đồng, tăng 70,4%. Nợ dài hạn ở mức 4.340 tỷ đồng, trong đó, vay dài hạn ở mức gần 761 tỷ đồng trong khi đầu năm khoản mục này là 0 đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 3,4 lần.

Cũng tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của hãng hàng không ở mức hơn 19.916 tỷ đồng, tăng tới 65,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức gần 2.740 tỷ đồng, tăng 197% so với đầu năm.

VĂN HUY