Nợ xấu như thế nào sẽ được VAMC mua lại?

Gốc
(TBKTSG Online) - Các cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư quy định việc mua, bán, xử lý nợ xấu, trình Ngân hàng Nhà nước xem xét và ban hành, làm cơ sở pháp lý để thúc đẩy hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Hồng Phúc

Trong ảnh là việc chuyển tiền vào kho tại ACB. Theo trình tự thủ tục, các tổ chức tín dụng phải rà soát các khoản nợ xấu đáp ứng các điều kiện quy định của VAMC theo Thông tư này và lập hồ sơ đề nghị mua nợ gửi VAMC. Ảnh minh họa: Kinh Luân.

Đã có 2 ngân hàng muốn bán nợ cho VAMC

VAMC sẽ xử lý nợ xấu của Agribank

VAMC có kênh thông tin chính thức

Chưa thể có thị trường mua bán nợ

Một trong những điều kiện của khoản nợ được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mua bằng trái phiếu đặc biệt là phải có giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu vào thời điểm bán nợ không thấp hơn 3 tỉ đồng đối với khách hàng vay là tổ chức và không thấp hơn 1 tỉ đồng đối với khách hàng vay là cá nhân.

Điều kiện này thuộc Dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán, xử lý nợ xấu đang được các cơ quan chức năng hoàn chỉnh để ban hành. Bên cạnh đó, các khoản nợ có mức giá trị khác chỉ được chấp thuận nếu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận trên cơ sở đề nghị của VAMC và phù hợp với điều kiện của từng tổ chức tín dụng cụ thể.

Theo dự thảo thông tư này, điều kiện các khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt bao gồm các khoản nợ xấu trong các hoạt động cấp tín dụng, là các khoản nợ xấu cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán và các khoản nợ xấu khác theo quy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều kiện trên cũng áp dụng cho các khoản mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường của các công ty đại chúng chưa niêm yết do tổ chức tín dụng bán nợ mua đã quá hạn thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi từ 90 ngày trở lên; hoặc chưa quá hạn hoặc quá hạn dưới 90 ngày nhưng doanh nghiệp phát hành trái phiếu có nợ xấu tại tổ chức tín dụng đó;

Khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt cũng gồm khoản ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, ủy thác cấp tín dụng mà tổ chức tín dụng bán nợ chịu rủi ro đã quá hạn thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi từ 90 ngày trở lên; hoặc chưa quá hạn hoặc quá hạn dưới 90 ngày nhưng doanh nghiệp phát hành trái phiếu, bên nhận ủy thác, đối tượng thụ hưởng của ủy thác có nợ xấu tại tổ chức tín dụng đó.

Đối với các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm, nợ và tài sản bảo đảm phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, trong đó thể hiện rõ các quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm và bên có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng; khoản nợ xấu chưa dùng để bảo đảm nghĩa vụ của tổ chức tín dụng; tài sản bảo đảm của khoản nợ không có tranh chấp. Và quan trọng, khách hàng vay phải còn tồn tại.

Theo trình tự thủ tục, các tổ chức tín dụng phải rà soát các khoản nợ xấu đáp ứng các điều kiện quy định của VAMC theo thông tư trên và lập hồ sơ đề nghị mua nợ gửi VAMC. Hồ sơ phải có các thông tin đầy đủ về khách hàng vay, đánh giá thực trạng từng khoản nợ xấu, đề xuất thời hạn của trái phiếu đặc biệt tương ứng với từng khoản nợ...

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị mua nợ của tổ chức tín dụng, VAMC phải tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, VAMC xem xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị mua nợ và có văn bản trả lời tổ chức tín dụng về việc mua hoặc không mua các khoản nợ xấu.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo đồng ý mua nợ của VAMC, tổ chức tín dụng và VAMC ký kết hợp đồng mua, bán nợ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua, bán nợ, tổ chức tín dụng bán nợ phải thông báo cho khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm về nội dung bán nợ để biết và thực hiện nghĩa vụ với VAMC.

VAMC có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua, bán nợ và thông báo cho tổ chức tín dụng bán nợ để thu hồi trái phiếu đặc biệt, giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu đặc biệt liên quan đến các khoản nợ xấu tại hợp đồng mua, bán nợ đó nếu thông tin được cung cấp không chính xác, tổ chức tín dụng vi phạm các quy định pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên.

Nguyên tắc phát hành trái phiếu đặc biệt

Một trái phiếu đặc biệt được phát hành tương ứng với một hợp đồng mua, bán nợ hoặc một khoản nợ xấu được mua, bán. Trường hợp mua khoản nợ xấu là khoản cấp tín dụng hợp vốn, VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt tương ứng cho từng tổ chức tín dụng tham gia cấp tín dụng hợp vốn.

Mệnh giá trái phiếu đặc biệt có giá trị bằng giá mua của khoản nợ.

Trái phiếu đặc biệt được phát hành dưới hình thức chứng chỉ ghi danh cho tổ chức tín dụng bán nợ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử có các thông tin định danh.

Việc phát hành trái phiếu để mua nợ xấu của VAMC phải dựa trên Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt là một tập hợp các phân tích, đánh giá, đề xuất về việc phát hành trái phiếu đặc biệt do VAMC lập cho từng năm và gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận. Phương án này phải có: số lượng, giá trị và đối tượng nợ xấu cần mua; dự kiến nhu cầu, lộ trình phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu trong từng quý; đề xuất về cơ cấu thời hạn của trái phiếu đặc biệt; đánh giá năng lực của VAMC về việc mua, quản lý và xử lý nợ xấu.

Trước ngày 15-12 hàng năm, VAMC phải lập hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt của năm sau.

Ba nguyên tắc chính của mua, bán nợ là: công khai, minh bạch; tuân thủ đúng quy định của pháp luật và hợp đồng; hạn chế rủi ro và chi phí.

Nguồn: Dự thảo thông tư quy định về việc mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC

Tin nóng

Tin mới