(VietNamNet) – Không có truyền thống triết học, ta cũng chưa sẵn sàng cho truyền thống đó.