Dùng giấy và bút khó đưa ra những lời thiếu chân thực hơn so với khi ngồi đánh máy rồi nhấn lệnh Send.