Nếu tính trên thu nhập bình quân đầu người và so với GDP thì nước ta là nước thu hút FDI vào loại bậc nhất trên thế giới...