Người nuôi bò là chủ mà không có quyền quyết định giá sữa bán ra, còn bị “ép” bán thấp hơn giá thị trường.