Khi nông dân đã phải gieo mạ tới 3-4 lần mà vẫn quyết tâm cấy, khi những người ly nông, ly hương...