Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng chương trình dự báo những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, làm cơ sở để xây dựng chính sách, chiến lược và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.